Autoclaven onderhoud

De Europese norm 13060 onderscheidt 3 klassen autoclaven. 

 • De hoogste klasse is de B-klasse met gefractioneerd voor- en na-vacuüm. Deze modellen zijn geschikt voor alles en iedereen. B staat voor Big, dat wil zeggen dat B-klasse autoclaven geschikt zijn voor een grote (Big) reeks van toepassingen.
 • Dan is er de S-klasse voor Speciale, door de fabrikant aangegeven, toepassingen. Naast standaard S-klasse bestaan er ook Vacuüm S-klasse, de zogeheten VS modellen.
 • De laagste klasse is de N-klasse, dat zijn eigenlijk alle overige modellen stoom autoclaven die niet specifiek een S- of B-klasse zijn. De N staat voor Naked, waarmee men aangeeft dat deze modellen alleen geschikt zijn voor onverpakte instrumenten.

Daar waar de gebruikers ook holle instrumenten steriliseren is de keus al snel beperkt tot een vacuüm autoclaaf. Of dit een VS of B klasse vacuüm autoclaaf moet zijn hangt af van de specificaties van het holle instrument. De norm 13060 geeft aan dat er een categorie A en B type holle instrumenten zijn. De categorie B is eenvoudig hol, en mag in de VS klasse. De categorie A is moeilijk hol en moet in de B klasse autoclaaf.

Voor tatoeëerders geldt dat hun holle tube een categorie B (eenvoudig hol) instrument is en dat deze beroepsgroep dus gebruik mag maken van een VS klasse vacuüm autoclaaf.

Voor huisartsen geldt dat ze verpakt moeten steriliseren in een daarvoor geschikte stoom autoclaaf. Deze beroepsgroep mag dus gebruik maken van de S klasse autoclaaf zonder vacuüm.

Kort overzicht van beroepsgroepen waarvoor de sterilisator eis bekend is:

 • Privé Kliniek volgens ziekenhuis richtlijnen B klasse
 • Tandarts volgens tandartsen richtlijnen B klasse
 • Huisarts volgens huisartsen richtlijnen minimaal S klasse of naar keus VS klasse
 • Tattoo & Piercing volgens GGD richtlijnen minimaal VS klasse of naar keus B klasse

 

ONDERHOUDSABONNEMENT AUTOCLAVEN

 Opgave formulier voor praktijkcheck of autoclaaf

 

JAARLIJKS ONDERHOUD

 • Uitlezen van het geheugen van de autoclaaf. Hierin staan eventuele storingen en problemen vermeld van het afgelopen jaar.
 • Controle aansluiting slangen en elektra.
 • Indien nodig vervangen van de deurring, filters en pakkingen. Onderdelen die bij normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn worden zo nodig vervangen, dit ter beoordeling van de servicemonteur. Als hier kosten aan verbonden zijn wordt eerst met u overlegd.
 • Controle van het sterilisatieproces d.m.v. een vacuümtest Helix test of Bowie & Dicktest. Hierbij wordt gecontroleerd: Sterilisatiedruk, temperatuur, vacuüm en werkelijke sterilisatietijd.
 • De resultaten van de tests worden, indien mogelijk, bij uw klantgegevens bewaard. Dit als eventueel bewijs dat de autoclaaf goed functioneert.
 • Afgifte certificaat van goedkeuring voor een jaar.

Tarieven 2017

 Melag S / B

Tuttnauer S / B

Andere autoclaaf

Jaarlijks onderhoud en controle autoclaven

vanaf 340

vanaf 340

Op aanvraag

Toeslag Waddeneilanden

 + 95

+ 95

Op aanvraag

Vervangingsmateriaal, filters 

Inclusief zie punt 3, ander materiaal exclusief i.o.m. de monteur indien nodig

Bij het aangaan van een abonnement zal een intake door onze installateur gedaan worden. Afhankelijk van de staat waar uw autoclaaf in verkeerd kunnen bovenstaande kosten afwijken. 

TARIEVEN VOOR STORINGEN/REPARATIES (VAN TOEPASSING OP ALLE MODELLEN)    
Prioriteit bij onze technische dienst              
Uurloon               € 90,00 per uur   
Voorrijkosten       € 99,95 per bezoek, Waddeneilanden extra toeslag € 45,00   
Tarieven voor tijdelijk vervangende autoclaaf inclusief bij onderhoudsabonnement. Zonder onderhoudsabonnement € 395 per kortdurende plaatsing.

Alle prijzen exclusief 21% BTW

 

VOORWAARDEN VAN HET ONDERHOUDSABONNEMENT EN REPARATIE VAN AUTOCLAVEN                    

 1. Algemeen

Leverancier: Medische Vakhandel
Geautoriseerde installateur/service monteur: Persoon door Medische Vakhandel opgeleid en bevoegd tot installatie, onderhoud en reparatie aan autoclaven.
Onderhoud en controle: Het verzorgen van jaarlijks onderhoud, preventieve reparaties, testen en controleren van de autoclaaf.
Reparatie: Het door opdrachtgever gemelde storing en verzoek tot reparatie van de autoclaaf

 1. Werkzaamheden tijdens jaarlijks onderhoud en controle
         
  1. Onderhoud
   Medische Vakhandel zal eenmaal per jaar onderhoud uitvoeren aan de in het abonnement opgenomen autoclaaf. Medische Vakhandel neemt jaarlijks tijdig contact met u op voor het maken van een afspraak om onderhoud uit te voeren aan uw autoclaaf.
   Onder onderhoud wordt verstaan; alle werkzaamheden die noodzakelijk worden geacht om de autoclaaf blijvend goed te laten functioneren. De werkzaamheden omvatten o.a. controle op juiste werking, inspectie van mechanische en elektronische onderdelen, evenals het reinigen en/of vervangen van versleten, defecte of minder betrouwbaar geworden componenten. Onderdelen die bij normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn worden zo nodig vervangen en separaat aan u berekend, dit ter beoordeling van de servicemonteur. Dit gaat in overleg met en in opdracht van de afnemer/gebruiker van de autoclaaf.
  2. Controle
   Na het onderhoud wordt de autoclaaf uitvoerig getest op de capaciteit van de luchtverdrijving en de stoompenetratie in de ketel van de autoclaaf. Dit in combinatie met de Bowie & Dick steriliteitstest.
  3. Certificaat
   Als bewijs van onderhoud en controle ontvangt u van Medische Vakhandel een ondertekend certificaat van goedkeuring.

 

 1. Onderdelen en componenten van het onderhoud
 • De volgende onderdelen zijn bij de prijs van het onderhoudsabonnement inbegrepen:

Klasse autoclaaf N S B

- Voorrijkosten
- Arbeidsloon van onderhoud 
- Steriliteit filter 
- Vuil filters 
- Doorstroom ventielen controle
- Helix test of Bowie & Dicktest
- Certificaat        

 • Overige onderdelen
  Wanneer tijdens het jaarlijkse onderhoud preventief extra werkzaamheden worden verricht die buiten de basisonderdelen vallen, dan worden deze op basis van nacalculatie aan u berekend. Dit zal gebeuren in overleg met en in opdracht van de afnemer/gebruiker van de autoclaaf.
 • Na iedere onderhoudsbeurt en/of reparatie zal een verslag worden opgemaakt die dient te worden afgetekend door de afnemer / gebruiker

 1. Tussentijdse storingen en reparaties of werkzaamheden n.a.v. gebruikersfouten
  Het verhelpen van tussentijdse storingen valt niet onder dit onderhoudsabonnement. Deze reparaties / werkzaamheden zullen separaat in rekening worden gebracht, alsmede de gemaakte voorrijkosten (reistijd en kilometers), materiaalkosten en het arbeidsloon. Uiteraard gaat dit in overleg met en in opdracht van de afnemer / gebruiker van de autoclaaf.    
   
 2. Reclamaties
  Reclamaties dient u binnen 24 uur na het onderhoud schriftelijk/per mail bij Medische Vakhandel te melden [email protected]

 3. Garantie op onderhoud
  Op de werkzaamheden uitgevoerd door Medische Vakhandel, vallende onder dit abonnement zijn de volgende garantiebepalingen van toepassing:
  - t/m 3 maanden op basisonderdelen en preventief vervangen extra onderdelen, inclusief het daarbij behorende arbeidsloon en voorrijkosten.
  - 3 t/m 6 maanden op basisonderdelen en preventief vervangen extra onderdelen, exclusief het daarbij behorende arbeidsloon en voorrijkosten.

  Uitgesloten van garantie zijn basisonderdelen en extra onderdelen die door oneigenlijk gebruik of door normale slijtage, of door handelingen van derden defect zijn geraakt en vervangen dienen te worden. Ook de benodigde voorrijkosten en arbeidstijd vallen dan niet onder de garantie. Uitgesloten van garantie zijn ook alle andere onderdelen die niet binnen de basisonderdelen of extra vervangen onderdelen vallen. Dergelijke onderdelen en eventuele storingen die daar het gevolg van zijn vallen onder punt 4 van deze voorwaarden. Ook de benodigde voorrijkosten en arbeidstijd vallen dan niet onder de garantie. Gebruikersfouten en de gevolgen daarvan vallen nooit onder de garantie en worden altijd volgens punt 4 van deze voorwaarden behandeld.
                                
 1. Tarieven
  Alle tarieven voor onderhoud en reparatie van autoclaven staan vermeld in een aparte prijslijst. Prijswijzigingen van het onderhoudsabonnement worden voorafgaand aan het onderhoud schriftelijk kenbaar gemaakt.

 2. Facturatie
  Betaaltermijn binnen 14 dagen na factuurdatum.

 3. Duur en beëindiging van het abonnement
  Het abonnement wordt automatisch, elk jaar stilzwijgend verlengd. Wanneer U het abonnement wenst te beëindigen dient u dit schriftelijk te melden. Medische Vakhandel behoudt zich het recht voor om het abonnement ten alle tijde te beëindigen.
    
 4. Niet nakomen van verplichtingen voortvloeiend uit dit abonnement.
  Wanneer de afnemer / gebruiker de verplichtingen voortkomende uit dit abonnement niet nakomt kan Medische Vakhandel besluiten het abonnement te beëindigen. De eventueel nog openstaande vorderingen van Medische Vakhandel dienen uiteraard volledig te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn. Wanneer hier niet aan wordt voldaan kan Medische Vakhandel de vorderingen uit handen.

 5. Overige bepalingen
  • De afnemer / gebruiker zorgt ervoor dat de te onderhouden autoclaaf goed bereikbaar is, teneinde onderhoud en controle mogelijk te maken. Indien de autoclaaf moeilijk of slecht bereikbaar is en daardoor extra werkzaamheden ontstaan, worden deze in rekening gebracht.
  • Medische Vakhandel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of vervolgschade ten gevolge van een niet goed functionerende of defecte autoclaaf. De eindgebruiker is ten alle tijden verantwoordelijk voor het sterilisatieproces en het correcte gebruik van de autoclaaf.

Het staat Medische Vakhandel vrij deze voorwaarden aan te passen.