Autoclave Cleaner

€14,95 Excl. btw
€18,09 Incl. btw
Artikelnummer: CLE96-002
Beschikbaarheid: Op voorraad
Levertijd: Op werkdagen voor 15.00 besteld dezelfde dag verzonden

Autoclave Cleaner (vloeistof voor vacuüm autoclaven).

NL– Geconcentreerde mild zure reiniger op basis van citroenzuur.

 

Kenmerken:

Een mild zuur concentraat voor een snelle, effectieve reiniging van uw autoklaaf. Dit product is totaal biologisch afbreekbaar.

 

Gebruiksaanwijzing voor reiniging van de autoclaaf-kamer:

Mix 1 deel cleaner met 4 delen demi-water. Drenk hier een schone doek in. Wrijf de kamer in met de cleaner. Laat de cleaner nu ± 10 minuten inwerken.
Reining de kamer nadien met een andere doek met demi-water. Zorg dat er geen residu achterblijft.

 

Gebruiksaanwijzing voor het doorspoelen en reinigen van het reservoir:

Giet 50 ml cleaner in het reservoir. Vul het reservoir daarna tot aan de onderzijde van de veiligheidsklep met demi-water. Start een cyclus op zonder droogtijd (!) en zonder belading. Na beëindiging van de cyclus leegt u het reservoir volledig en reinigt u de kamer met doek en demi-water. Vul nu het reservoir met schoon demi-water.

 

BELANGRIJK:

  • verdund gebruiken
  • alleen gebruike als de autoclaaf volledig afgekoeld is
  • niet gebruiken voor reiniging van instrumenten
  • Tuttnauer Autoclave Cleaner kan ook ingezet worden voor kalk-, mineralen- of ijzerverwijdering uit onze Tuttnauer water distiller EWS-500, EWS-800 en EWS-RD1
  • Tuttnauer stelt zich niet aansprakelijk voor gebruik van de autoclave cleaner op een manier die niet plaatsvindt volgens bovengenoemde instructies!

 

GEVARENAANDUIDINGEN (H-ZINNEN):

H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

 

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN (P-ZINNEN):

P260: Damp niet inademen.

P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/douchen.

P304+P340: NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengenen laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.

P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar erkend afvalinzamelpunt.

0 sterren gebaseerd op 0 beoordelingen