Autoclave Cleaner

€12,00 Excl. btw
€14,52 Incl. btw
Artikelnummer: CLE96-002
Beschikbaarheid: Op voorraad
Levertijd: Op werkdagen voor 15.00 besteld dezelfde dag verzonden

Autoclave Cleaner (Vloeistof voor Vacuüm autoclaven)

NL – Geconcentreerde mild zure reiniger op basis van citroenzuur. EIGENSCHAPPEN
Een mild zuur concentraat voor een snelle, effectieve reiniging van uw autoklaaf. Dit product is totaal biologisch afbreekbaar.
GEBRUIKSAANWIJZING VOOR REINIGING VAN DE AUTOKLAAF-KAMER
Mix 1 deel cleaner met 4 delen demi-water. Drenk hier een schone doek in. Wrijf de kamer in met de cleaner. Laat de cleaner nu ± 10 minuten inwerken.
Reining de kamer nadien met een andere doek met demi-water. Zorg dat er geen residu achterblijft.
GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET DOORSPOELEN EN REINIGEN VAN HET RESERVOIR
Giet 50 ml cleaner in het reservoir. Vul het reservoir daarna tot aan de onderzijde van de veiligheidsklep met demi-water. Start een cyclus op zonder droogtijd (!) en zonder belading. Na beëindiging van de cyclus leegt u het reservoir volledig en reinigt u de kamer met doek en demi-water. Vul nu het reservoir met schoon demi-water.
BELANGRIJK
- Verdund gebruiken
- Alleen gebruiken als de autoklaaf volledig afgekoeld is
- Niet gebruiken voor reiniging van instrumenten
- Tuttnauer Autoclave Cleaner kan ook ingezet worden voor kalk-, mineralen- of ijzerverwijdering uit onze Tuttnauer water distiller EWS-500, EWS-800 en EWS-RD1.
- Tuttnauer stelt zich niet aansprakelijk voor gebruik van de autoclave cleaner op een manier die niet plaatsvindt volgens bovengenoemde instructies!
GEVARENAANDUIDINGEN (H-ZINNEN): H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN (P-ZINNEN): P260: Damp niet inademen. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/douchen
P304+P340: NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengenen laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.
P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar erkend afvalinzamelpunt.

0 sterren gebaseerd op 0 beoordelingen